ნაძვის ხე აისბერგი 210სმ

519.001,755.00 (-70%)

In stock

ბუნებრივის მსგავსი ნაძვის ხე, დრეკადი მეტალის ტოტებით.

გადაიხადე

ნაწილ-ნაწილ:

გადაიხადე ნაწილ-ნაწილ

519.001,755.00 (-70%)

დანაზოგი: ₾1236.00

აღწერა

ბუნებრივის მსგავსი ნაძვის ხე, დრეკადი მეტალის ტოტებით და ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო მასალისგან დამზადებული სილიკონის და PVC წიწვით . მეტალის მყარი სადგამით და მთავარი ღერძით.

მახასიათებლები

დამატებითი ინფორმაცია

სიმაღლე

210სმ

დიამეტრი

130სმ

სადგამის ზომა

50სმ მწვანე მეტალის სადგამი

დაბურვის სიხშირე

სრული

გაფორმება

სადა დათოვლილი სილიკონის წიწვებით

აწყობის ტიპი

გადმოსაშლელი (ავტომატური)

საგარანტიო მომსახურების პირობები
 • საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე მომხმარებლის უფლებას, ნივთის შეძენიდან 2 (ორი) წლის განმავლობაში მოითხოვოს მისი უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა ან ხელშეკრულებიდან გასვლა, ფასის შემცირება, თუ საგარანტიო ვადის განმავლობაში  ნივთი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა.  თუ საქონელი აღმოჩნდა ნაკლის მქონე მომხმარებლის მიერ საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან ექვსი თვის ვადაში,  მაშინ  საწინააღმდეგოს  დამტკიცებამდე  ივარაუდება,  რომ  ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, თუ საქონლის ბუნებიდან ან ნაკლის ხასიათიდან გამომდინარე ეს შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში, მტკიცების ტვირთი ეკისრება მოვაჭრეს. თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან ექვსი თვის შემდეგ აღმოაჩინა, იმის მტკიცების ტვირთი, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, მომხმარებელს ეკისრება.
 • მომხმარებელს უფლება აქვს, “ოლმარტ ჯორჯიას” მოსთხოვოს ნივთის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს, ნივთის ბუნებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ან არათანაზომიერ ან შეუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს.
 • ნივთი შეკეთებული ან შეცვლილი უნდა იქნეს გონივრულ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 15 სამუშაო დღეს. იმ შემთხვევაში, თუ ნივთის შეკეთებისათვის საჭიროა სათადარიგო ნაწილის საზღვარგარეთ შეძენა ან ნივთის გაგზავნა საზღვარგარეთ მწარმოებლის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში, მაშინ შეკეთების ვადა შეადგენს 30 სამუშაო დღეს.
 • ნივთის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა გულისხმობს “ოლმარტ ჯორჯიას” მიერ ყველა ხარჯის (მათ შორის, ფოსტის, სამუშაო ძალისა და მასალების ხარჯების) გაწევას, რომლებიც საჭიროა ნივთის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.
 • მომხმარებელს უფლება აქვს, მოითხოვოს ნივთის ფასის შემცირება ან უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი პირობა:

– საქონლის შეკეთება ან შეცვლა შეუძლებელია გონივრულ ვადაში;

– “ოლმარტ ჯორჯიამ” ნივთი გონივრულ ვადაში არ შეაკეთა ან არ შეცვალა და მომხმარებელმა ხელშეკრულების შესრულებისადმი ინტერესი დაკარგა;

– “ოლმარტ ჯორჯიას”  მიერ  საქონლის  შეკეთება  ან  შეცვლა  მომხმარებელს მნიშვნელოვან შეფერხებას შეუქმნის. ანაზღაურება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 • მომხმარებელს არ  აქვს  უფლება,  უარი  თქვას  ხელშეკრულებაზე,  თუ  საქონლის ნაკლი უმნიშვნელოა *
 • იმის განსაზღვრისას,  თუ  რამდენად  არათანაზომიერია  ან  შეუსაბამოდ  დიდია ხარჯი, გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი პირობები:

ა) ნივთის ან მომსახურების ფასი მისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის შემთხვევაში;

ბ)    ნივთის ან მომსახურების    ხელშეკრულებით    გათვალისწინებულ    პირობებთან შეუსაბამობის ხარისხი;

გ)   ნივთის ნაკლის   მომხმარებლისთვის   შეფერხების შექმნის გარეშე აღმოფხვრის ალტერნატიული შესაძლებლობა.

საგარანტიო მომსახურებას ახორციელებს შპს “ტექნოლაინი”

* თუ მობილურ ტელეფონზე, პლანშეტზე, ფოტოაპარატზე, პროექტორზე, მონიტორზე, ტელევიზორზე ჩამქრალია მწარმოებლის მიერ დადგენილი რაოდენობის პიქსელი

საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება|უქმდება, თუ:

 • გასულია საგარანტიო ვადა;
 • საგარანტიო ბარათი არ არის წარმოდგენილი / დაკარგულია და სხვაგვარად ვერ ხდება შეძენის იდენტიფიცირება;
 • ან პროდუქტზე მონაცემები წაშლილი, შეცვლილი ან გადაკეთებულია;
 • ნივთზე არ იკითხება / ამძვრალია სერიული ნომერი /იმეი კოდი და შესაბამისად შეუძლებელია საქონლის იდენტიფიცირება.
 • დაზიანება გამოწვეულია პლომბის ან ლუქის მოცილებით. • წუნი გამოწვეულია მოწყობილობის მექანიკური დაზიანებით.
 • მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნით;
 • მოწყობილობა დაშლილია  (გახსნილია)  თვითნებური შეკეთების  ან  რაიმე  სხვა მიზნით რამაც გამოიწვია ნივთის დაზიანება.
 • დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილების მიერ;
 • დაზიანება გამოწვეულია მექანიზმში უცხო სხეულის ან სითხეების შეღწევით;
 • დაზიანება გამოწვეულია ექსპლუატაციის  და  შენახვის წესების  და  პირობების დარღვევით.

მომსახურე სერვის ცენტრი პასუხს არ აგებს მოწყობილობაში მომხმარებლის მიერ განთავსებული ინფორმაციის შენახვაზე.

კომერციული გარანტიის პირობები

კომერციული გარანტია არ ზღუდავს კანონისმიერი გარანტიის პირობებს.

კომერციული გარანტიის ფარგლებში, ნივთი შეიცვლება შემდეგ შემთხვევებში:

 • თუ ნივთს გახსნისთანავე, ყიდვის მომენტში, “ოლმარტ ჯორჯიას” წარმომადგენლის თანდასწრებით დაუფიქსირდა ვიზუალური დეფექტი;*
 • თუ შეძენილ ნივთს შეძენიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი (არ იგულისხმება ვიზუალური დაზიანება და პროგრამული ხარვეზი), და მომხმარებლის მიერ აღნიშნულ ვადაში ნივთი წარდგენილ იქნა შპს “ტექნოლაინში”, “ტექნოლაინი” კი შეცვლის აქტით ადასტურებს ნივთის ქარხნულ დეფექტს;
 • ნივთის შეცვლა ხდება იგივე ან მეტი (მომხმარებლის მიერ განსხვავების დამატებითი გადახდით) ღირებულების ნივთის გადაცვლით, რომელიც შეცვლის მომენტში “ოლმარტ ჯორჯიას” გაყიდვაშია. ნივთის ღირებულება განისაზღვრება მომხმარებლის მიერ მისი შეძენისას გადახდილი ფასიდან.

დისტანციურად შეძენილი საქონლის უკან დაბრუნების პირობები

 • მომხმარებლის მიერ ნივთის დისტანციური ხელშეკრულების ან სარეწის გარეთ დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე შეძენისას, მომხმარებელს უფლება აქვს, ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე თქვას უარი დისტანციურ ხელშეკრულებაზე ან/და სარეწის გარეთ დადებულ ხელშეკრულებაზე 14 კალენდარული დღის განმავლობაში. ასეთ შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით (ნივთის ტრანსპორტირება, დემონტაჟი და სხვა) დაუბრუნოს ნივთი “ოლმარტ ჯორჯიას”. დისტანციურად შეძენილი საქონლის უკან დაბრუნება შესაძლებელია თუ ნივთის ღირებულება აღემატება 30 ლარს.
 • ნივთის უკან დაბრუნების დეტალური პირობებისა და ფორმის სანახავად, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს: ნივთის დაბრუნება. შევსებული ფორმა უნდა გაიგზავნოს შემდეგ მისამართზე : info@allmart.ge

*თუ ნივთი ვიზუალურად არ დათვალიერდა მომხმარებლის მოთხოვნით, კომპანია იხსნის პასუხისმგებლობას ნივთის ვიზუალურ დაზიანებაზე;

ზოგადი რეკომენდაცია

გთხოვთ, დაათვალიეროთ ვიზუალურად თქვენ მიერ შეძენილი ნივთი ყიდვის მომენტში რადგან ნივთი, რომელსაც თქვენ იძენთ, მომავალში შეიცვლება მხოლოდ  თავდაპირველი ნაკლის აღმოჩენის შეთხვევაში.

გთხოვთ, არ დატოვოთ საჭიროზე მეტი ხნით თქვენი მოწყობილობა დამტენზე.

დამატებითი დამტენი ბლოკის შეძენისას დარწმუნდით, რომ ახალი დამტენი ბლოკის ვოლტაჟი (V–იგივე) და ამპერაჟი (A-იგივე ან მეტი) ემთხვევა თქვენი ნივთის ვოლტაჟს და ამპერაჟს.

იმისთვის, რომ თქვენმა მოწყობილობამ იმუშაოს გამართულად, გთხოვთ, გამოიყენოთ ლიცენზირებული ოპერაციული სისტემა, საოფისე და სხვა პროგრამები.

თუ აპირებთ ლეპტოპში მეხსიერების ან ოპერატიული მეხსიერების დამატებას/გაზრდას, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მწარმოებლის ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. მხოლოდ მათი დახმარებით უნდა განხორციელდეს ამა თუ იმ ნაწილის შეცვლა თქვენი სურვილისამებრ.

შენიშვნა:

***  საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, ნებისმიერი თავდაპირველი ნაკლის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიმართოთ მხოლოდ სერვის ცენტრს.

*** ფილიალს არ აქვს პროდუქციის შეცვლის/შეკეთების/დაბრუნების უფლება შესაბამისი მტკიცებულებების (მათ შორის: შპს „ტექნოლაინის“ დასკვნა, სხვა ოფიციალური სერვის ცენტრის დასკვნა ნივთის პირვანდელი ნაკლის არსებობის შესახებ და ა.შ) გარეშე.

საგარანტიო მომსახურება:

„ შპს ტექნოლაინი“

თბილისი: ს. ცინცაძის 26 . ტელ: (032) 230 40 80

ბათუმი: ი. ჭავჭავაძისა და დემეტრე თავდადებულის კვეთა. ტელ: 557082332

ზუგდიდი:  კოსტავას ქუჩა, N 28 .  ტელ: 555412312

ქუთაისი: ი. ჭავჭავაძის N 67, სავაჭრო ცენტრი გრანდ მოლი, N317 .  ტელ: 591082312

მომსახურებასთან დაკავშირებული კითხვების შემთხვევაში მოგვმართეთ შპს „ოლმარტ ჯორჯიას“ ცხელ ხაზზე – (032) 2 11 12 17

ელ.ფოსტა: info@allmart.ge

ს/კ: 402292693

მისამართი: ქ.თბილისი

Powered by

მენიუ

Fg

ნაძვის ხე აისბერგი 210სმ

519.001,755.00 (-70%)

კალათაში